Privatnost podataka

ONLINE Solutions Ltd.. (u daljem tekstu: Prodavac) izdaje ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) kako biste Vi kao korisnik veb-sajta: shop.online.rs (u daljem tekstu: Veb-sajt) bili upoznati sa svim važnim informacijama u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, njihovom zaštitom i pravima koja Vam po tom osnovu pripadaju.

Značenje izraza „podatak o ličnosti“
„Podatak o ličnosti“ (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Rukovalac
ONLINE Solutions Ltd.

3А „Nikolay Haytov“ Str.
Sofia 1113
Bulgaria

Email: shop@online.rs

Vrsta podataka i način njihove obrade
Prikupljamo samo one podatke koje nam Vi dobrovoljno date i koji su nužni za ostvarivanje svrhe obrade.

U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo obuhvataju sledeće: ime, prezime, podatke o Vašim transakcijama (plaćanju, kupovinama, narudžbinama, povraćajima proizvoda itd.) i Vaše kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona), email adresu, adresu stanovanja odnosno adresu za isporuku proizvoda).

Podatke prikupljamo i obrađujemo putem našeg Veb-sajta, na društvenoj mreži „Facebook“ i/ili na druge načine.


Svrha obrade Vaših podataka
Prodavac prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u sledeće svrhe:
– upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta;
– izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Prodavca;
– rešavanja Vaših zahteva;
– pružanja informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana Prodavca i njihovog reklamiranja putem obaveštenja odnosno newsletter-a (osim ako ne zahtevate da budete uklonjeni sa liste primalaca obaveštenja odnosno newsletter-a) i
– unapređenja naših usluga.

U slučaju da nam date lične podatke trećih lica garantujete da ste ih obavestili o upotrebi njihovih ličnih podataka.


Pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka
U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka može da bude Vaš pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu Vaših ličnih podataka ili legitimni (opravdani) interesi Prodavca, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi i osnovna prava i slobode Vaši odnosno lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.

Na primer, Vaše podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, email adresa možemo da dobijemo od Vas kada se prijavljujete kao korisnik Veb-sajta ili nas kontaktirate email-om, poštom ili na drugi način i da iste obrađujemo u svrhu registracije, rešavanja reklamacije, kupovine proizvoda i dr. U svakom od ovih slučajeva podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka ili našeg legitimnog interesa s obzirom na to da ste nam se neposredno obratili ili zbog nužnosti izvršenja ugovora odnosno usluge koju ste tražili (tačnije, ako želite da se registrujete kao korisnik Veb-sajta mi moramo da obradimo Vaše lične podatke, jer u protivnom ne možemo da upravljamo Vašom registracijom ili izvršimo Vašu narudžbinu).

Ukoliko koristite Veb-sajt ili registrujete se kao korisnik Veb-sajta povodom čega nam poveravate podatke o Vašoj email adresi ili adresi stanovanja tada, rukovođeni našim legitimnim interesom, smatrajući da ste zainteresovani za naše dalje ponude, možemo da Vam šaljemo podsetnike i obaveštenja. U svakom trenutku slanje obaveštenja i ponuda možete onemogućiti jednostavnim klikom na odjavu, nakon čega Vas više nećemo kontaktirati.

Pristanak od Vas tražimo i u slučaju kada želimo da Vam pošaljemo materijale namenjene direktnom oglašavanju. Nakon opoziva pristanka Vaše podatke ni na koji način ne obrađujemo, ali moramo da ih sačuvamo samo da bismo u slučaju potrebe dokazali da je Vaš pristanak za dalju obradu opozvan i da je obrada pre opoziva pristanka bila zakonita.

Odjavu sa mail liste ili opoziv pristanka za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka u svakom trenutku možete da izvršite na jedan od sledećih načina: slanjem email-a na adresu: shop@online.rs ili slanjem pisma na adresu Prodavca.


Rok čuvanja podataka o ličnosti
Prodavac pohranjuje i čuva Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno radi ostvarivanje svrhe obrade za koju su prikupljeni, i to:
– lične podatke koje obrađujemo u svrhu upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo za sve vreme koje ste registrovani kao korisnik i/ili član odnosno do Vaše odjave;
– za izvršenje kupoprodajnog ugovora za proizvode koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Prodavca podatke pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo onoliko dugo koliko je to potrebno da bi se kupovina proizvoda koje ste kupili sprovela do kraja uključujući i vreme potrebno da se postupi po prigovorima ili zahtevima koji se odnose na kupovinu proizvoda, osim ukoliko ne zahtevate da se Vaši podaci izbrišu pre isteka navedenih rokova (u kom slučaju će oni, ukoliko brisanje zatražite pre isteka ugovornog odnosa, biti pseudonimizirani);
– prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše lične podatke zadržavamo u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok ne zatražite njihovo brisanje;

Vaše lične podatke koje obrađujemo u svrhu dostavljanja podsetnika i obaveštenja ili direktnog oglašavanja zadržavamo sve dok ne izvršite odjavu s naše mail liste odnosno dok ne opozovete prisatnak i prilikom pohranjivanja cookies-a (kolačića) na Vašem računaru, Vaše lične podatke zadržavamo dok služe svrsi.

Vaše lične podatke možemo da čuvamo i nakon što prestanete da koristite usluge Prodavca ili prestanete da koristite Veb-sajt u svrhu izvršavanja zakonskih obaveza ili zaštite prava Prodavca (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.

Vaši lični podaci koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade, Prodavac će izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje ili pseudonimizirati.


Ko ima pristup Vašim ličnim podacima – primaoci
U zavisnosti od svrhe obrade Vaših ličnih podataka definisanih ovim Obaveštenjem i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja Vaši lični podaci su dostupni zaposlenima kod Prodavca i honorarnim saradnicima (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti Vaših ličnih podataka kao profesionalne tajne) i pouzdanim trećim licima koja nam pružaju usluge u vezi sa uslugama koje mi Vama nudimo i to:
– IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;
– licima koja nam pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i
– licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke. U slučajevima kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, odnose sa obrađivačima regulišemo ugovorima kojima se uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite. Zaštita Vaših ličnih podataka od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju garantuje Prodavac.

Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i državnim organima kada smo na to obavezani zakonom odnosno kada smo to dužni da učinimo u skladu sa propisima ili u cilju zaštite naših prava i interesa i prava Vas kao kupaca.


Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo
Obavezujemo se da ćemo čuvati Vaše lične podatke kao poverljive i da ćemo Vam omogućiti da ostvarite prava koja imate po ZZPL-u.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti su:
– pravo da tražite kopiju podataka koji se obrađuju;
– pravo pristupa (imate pravo da dobijete jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti);
– pravo na ispravku i/ili dopunu (imate pravo da zahtevate ispravku Vaših ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
– pravo na brisanje (imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada Prodavcu zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje);
– pravo na prigovor i pritužbu (imate pravo prigovora na način obrade Vaših ličnih podataka koji možete podneti direktno Prodavcu ilikoju podnosite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
– pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka);
– pravo na opoziv pristanka na obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i
– pravo na prenosivost ličnih podataka (imate pravo preuzimanja ličnih podataka iz naše baze u drugu bazu podataka ili pravo da zahtevate da mi to za Vas učinimo, ali samo pod uslovom da se radi o ličnim podacima koji se obrađuju na osnovu ugovora ili pristanka i ako se obrada vrši automatizovano).

Ukoliko želite da ostvarite napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to možete da učinite na sledeće načine: popunjavanjem i predajom Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti na Veb-sajtu ili slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahteva sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: shop@online.rs ili poštom na adresu Prodavca.


Korišćenje kolačića
Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na Vašem uređaju, a nastaju dok posećujete Veb-sajt. Kada ponovo budete pristupili Veb-sajtu Prodavac može preuzeti podatke sa Vašeg uređaja, a koji su sadržani u kolačićima.

Na Veb-sajtu koristimo više vrsta kolačića koji se razlikuju po svojoj svrsi, dužini trajanja itd.

Na primer, prilikom posete Veb-sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, od Vas prikupljamo i pohranjujemo neke podatke, kao što su: naziv domena i računara sa kojeg pristupate internetu, adresu internet protokola (IP) računara koji koristite, datuma i vremena pristupanja Veb-sajtu, internet adrese stranica preko kojih ste pristupili Veb-sajtu.

Pomoću kolačića omogućava Vam se bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz Veb-sajta, a Prodavac pomoću njih analizira kupce, prati posete i unapređuje svoje oglašavanje.
Kolačići mogu poticati i sa drugih veb-sajtova koje posećujete na kojima se Prodavac reklamira, a mogu biti pohranjivani na Vašem uređaju od strane spoljnih servisa čije usluge Prodavac koristi i koji mu služe da prati korišćenje interneta u marketinške svrhe.

Isključivanjem kolačića odlučujete da li ćete da dozvolite njihovo pohranjivanje na Vašem uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima možete izvršiti u Vašem internet pretraživaču.
Više o kolačićima pročitajte na stranici Obaveštenje o kolačićima.


Bezbednost Vaših ličnih podatka
U cilju bezbednosti Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima ZZPL-a, uključujući mere zaštite informacione bezbednosti Vaših podataka u skladu sa važećim propisima i ostale mere koje su primerene obradi i nužne za obezbeđivanje zaštite konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju Vaše lične podatke koje prikuplja i čijom obradom upravlja Prodavac takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se i sa njihove strane obezbedio isti nivo zaštite koji pruža i garantuje Prodavac.


Završne odredbe
Ovo Obaveštenje ima za cilj da Vam pruži sve potrebne informacije za davanje ili uskraćivanje pristanka za obradu Vaših ličnih podataka na napred opisan način.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, o tome kako postupamo sa Vašim ličnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili hoćete da ostvarite prethodno navedena prava u vezi sa Vašim ličnim podacima možete da nas kontaktirate telefonom, slanjem emaila ili slanjem pisma poštom na adresu sedišta Prodavca.