Uslovi korišćenja

Ovaj dokument (zajedno sa drugim dokumentima koji se ovde spominju) utvrđuje opšte uslove za korišćenje veb-sajta: shop.online.rs (u daljem tekstu: Veb-sajt) i kupovinu proizvoda preko Veb-sajta.

Uslove korišćenja Veb-sajta i kupovine preko Veb-sajta postavlja i uređuje:

ONLINE Solutions Ltd.
3А „Nikolay Haytov“ Str.
Sofia 1113
Bulgaria

Email: shop@online.rs

u daljem tekstu: Prodavac.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja Veb-sajta i kupovine proizvoda (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja), pre korišćenja Veb-sajta. Korišćenjem Veb-sajta smatra se da je korisnik upoznat sa ovim Uslovima koriščenja i da ih prihvata.

Prodavac može da izmeni sadržaj ovih Uslova, asortiman proizvoda, cene proizvoda, kao i druge podatke koji se odnose na Veb-sajt, zbog čega su korisnici Veb-sajta dužni da prilikom svake posete pažljivo pregledaju sadržaj Veb-sajta. Prilikom korišćenja Veb-sajta ili naručivanja proizvoda preko Veb-sajta, obavezuju Vas ovi Uslovi korišćenja. Ako se ne slažete sa Uslovima i svrhom i načinom obrade Vaših ličnih podataka molimo Vas da ne koristite Veb-sajt. Ako imate pitanja u vezi sa ovim Uslovima možete da nas kontaktirati na email adresu: shop@online.rs, adresu sedišta Prodavca ili telefonom na navedeni broj telefona.

Odricanje od odgovornosti
Prodavac ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled: toga što nije pročitao ove Uslove; nemogućnosti da se izvrši kupovina preko Veb-sajta iz opravdanih razloga; nemogućnosti korišćenja Veb-sajta zbog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga, kao i usled uskraćivanja pristupa Veb-sajtu zbog nedozvoljenih načina korišćenja.


Korišćenje Veb-sajta
Podatke (uključujući i Vaše lične podatke) koje nam date obradićemo u skladu sa ovim Uslovima, Obaveštenjem o privatnosti podataka i Obaveštenjem o kolačićima. Kada koristite Veb-sajt, slažete se sa obradom Vaših ličnih podataka u skladu sa navedenim dokumentima.

Korišćenjem Veb-sajta i naručivanjem proizvoda preko Veb-sajta, prihvatate da:
– koristite Veb-sajt samo za pretragu i pravno valjane narudžbine;
– nećete upućivati lažne ili obmanjujuće narudžbine;
– navedena email adresa, adresa i/ili drugi kontakt podaci koje navodite su tačni, važeći i potpuni.

Naručivanjem proizvoda preko Veb-sajta pristajete da Prodavac upotrebljava Vaše lične podatke da Vas kontaktira u svrhu izvršenja Vaše narudžbine, ukoliko je to potrebno, a u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti podataka. Ukoliko ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, nećete moći da izvršite kupovinu proizvoda. Kada vršite naručivanje proizvoda preko Veb-sajta, potvrđujete da imate više od 18 godina i da ste sposobni za zaključenje obavezujućih ugovora.
 

KUPOVINA PROIZVODA
Prezentacija proizvoda na Veb-sajtu predstavlja ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji proizvoda.  Ugovor o kupoprodaji zajključujete sa preduzećem ONLINE Solutions Ltd. kao prodavcem. Zaključenjem ugovora o kupoprodaji sa Prodavacem imate sva prava predviđena važećim propisima.

 
Naručivanje
Pošto odaberete proizvode i smestite ih u korpu, možete odabrati dva načina plaćanja:
– platnom karticom
– putem predračuna koji ćemo Vam poslati nakon Vaše porudžbine.

Prodavac zadržava pravo da otkaže kupoprodaju ukoliko mu se učini da je došlo do nekih nepravilnosti u procesu naplaćivanja.

Isporuka proizvoda vrši se isključivo ako je proizvod u potpunosti plaćen.

 
Plaćanje
Svoju narudžbinu možete platiti koristeći Visa, Visa Electron, MasterCard, ili Maestro platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.

Prilikom online naručivanja, odabirom odgovarajućeg načina plaćanja bićete preusmereni na stranicu servera banke koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja. Niti jednog trenutka podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Na ovoj stranici je potrebno da unesete sledeće podatke: Broj kartice, Datum isteka i CVC2/CVV2 kod, koje možete pročitati sa Vaše kartice. Unos i provera podataka isključivo se obavljaju između korisnika kartice i banke, a Internet trgovac nema uvid u podatke koji se razmenjuju.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije.

Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Plaćanje nije moguće u stranoj valuti, već isključivo u valuti RSD. Plaćanje je moguće platnim karticama domaćih i inostranih banaka.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje obrađivač platnih kartica pa se tako kompletan proces naplate obavlja u potpuno sigurnom okruženju.

Ukoliko se odlučite za gotovisnko plaćanje putem predračuna, predračun će Vam biti poslat na ostavljenu email adresu, bez prethodnog kontaktiranja.

Prodavac zadržava pravo na izmenu cena i dostupnost proizvoda bez predhodnog obaveštenja. Ipak Prodavac neće menjati cene nakon izvršene potvrde Vaše porudžbine.


Isporuka proizvoda
Imajući u vidu da se radi o prodaji digitalnih proizvoda (softvera), isporuka se vrši isključivo preuzimanjem preko adrese (URL-a) koji se prikazuje nakon uspešnog plaćanja i dodatno dostavlja email porukom na email adresu kupca, unešenu prilikom kupovine.


Pravo na odustanak od kupovine
U skladu sa zakonom, nakon plaćanja i preuzimanja digitalnog proizvoda (softvera), kupac gubi pravo na odustajanje od kupovine.


Saobraznost proizvoda ugovoru
Obaveštavamo Vas da je saglasno zakonu Prodavac odgovoran za nesaobraznost proizvoda ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda Vama ili trećem licu koje ste odredili kao primaoca pošiljke.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana isporuke proizvoda pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku isporuke proizvoda, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom proizvoda i prirodom određene nesaobraznosti.

Prodavac je dužan da isporuči proizvode koji su saobrazni ugovoru o kupoprodaji proizvoda.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučenih proizvoda ugovoru ako je ona postojala u momentu isporuke proizvoda Vama ili trećem licu koje ste odredili kao primaoca pošiljke, kao i u slučaju kad se nesaobraznost proizvoda pojavila posle isporuke, a potiče od uzroka koji je postojao pre isporuke.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana isporuke proizvoda, imate pravo da izaberete da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi po isteku roka od šest meseci od dana isporuke proizvoda, imate pravo da izaberete da li će Prodavac da otkloni nesaobraznost proizvoda opravkom ili zamenom.

Ne možete da raskinete ugovor o kupoprodaji proizvoda ako je nesaobraznost proizvoda neznatna.

Sve troškove koji su neophodni da bi se proizvodi saobrazili ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.
 

Proizvodi sa garancijom
Prodavac jemči da su svi proizvodi iz njegovog asortimana originalni.

Prodavac u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

U slučaju neizvršenja ove obaveze, Prodavac će izvršiti zamenu proizvoda novim ili će Vam vratiti novac.

Garantni rok počinje da teče danom prodaje proizvoda sa garancijom koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datim uputstvima za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon preuzimanja kupljenih proizvoda, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacije napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda  koji preuzima, jer naknadne reklamacije po tom osnovu neće biti prihvaćene od strane Prodavac-a.

Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija i načinu postupanja po primljenim reklamacijama.

Obaveštavamo Vas da reklamacije na proizvode kupljene preko Veb-sajta možete da izjavite elektronskim putem na email adresu: shop@online.rs. Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite proizvode na koju se reklamacija odnosi, račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini tih proizvoda (kopija računa, slip i sl.), kao i garantni list ukoliko je reč o proizvodima sa garancijom.

Prilikom dostavljanja proizvoda niste dužni da dostavite ambalažu.

Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pismenu potvrdu ili ćemo Vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je onazavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.